МЕКТЕПТИН ИЧКИ КОНТРОЛУ

                                                                      Мектеп директору /_________/ М.Т.Атаева

 

                                                  Ички көзөмөл боюнча  жүргүзүлгөн иш планы                                                                 

  2017-2018- окуу жылы ,  сентябрь

Аткарылуучу иш чаралар

 

Көзөмолдүн максаты

Көзөмөлдун

ыкмасы жан формасы

Жооптуулар

Кайда каралат

1

Август учетун тактоо, класс комплектисин  тактоо, бекитүү

Окуучулар       Окуучулардын тизмеси такталат.Мектеп курагындагы өспүрүм балдарды мектепке тартуу

ме  ММектеп

Жыйынтыктоо

М.Ч.Эшимканова,       Н.С.Муратова

Мүдүр алдында кеңешме

2

2016-2017-окуу жылына анализ жана жаңы окуу  жылына карата пландарды талкулоо жана бекитүү

 

контролдоо

М.Ч.Эшимканова,       Н.С.Муратова

Мүдүр алдында кеңешме

3

2017-2018-окуу жылына  карата ички  көзөмөлүнүн иш планын түзүү жана бекитүү.

Ички көзөмөлдун пландарын тактоо

 

Админстрация

Мүдүр алдында кеңешме

4

Окуу кабинеттерин абалы ,жашылдандыруу эстетикалык жактан жабдуу,окутууну кабинет сисметасына өткөрүү.

 «Билим ТВ»программасын колдонуу менен сабактарын өткөрүү

Класстардын окуу жылына карата даярдыгын контролдоо дайыма көзөмөлдөө ишке ашыруу

 

Админстрация

Мүдүр алдында кеңешме

5

Усулдук бирикмелердин жетекчилерин бекитүү, бирикмелер боюнча мугалимдердин сааттарын бөлүштүрүү.

УБ нин мучолөрунун план боюнча иштөөсүн системалаштыруу

контролдоо

УБнын мүчөлөрү

Админстрация

Өндүрүштүк кеңешме

6

Мамлекеттик тил жумалыгын жана айлыгын өткөрүү.  Мамлекеттик тил күнүнө карата дубал гезиттер,  КРгимни,Кыргыз тилинин гимнин сынагын ,көркөм окуу ,жомоктордун инценировкаларды уюштуруу, ачык сабактарды өткөрүү. Мамлекеттик тил декада-

сын өткөрүү, жыйынтыгын чыгаруу

Ар бир кыргыз тили  мугалими окуучуларды кыргыз тилин суйүүгө ,ага карата өткөрулгон иш чараларга активдүү катыштыруу

Тематикалык көзөмөл

Усулдук бирикменин жетекчиси, пред.мугалимдер.

Өндүрүштүк кеңешме

7

Талантуу окуучулар жана  аяр мамилеге муктаж болгон окуучулар менен иштөө планын карап чыгуу жана  бекитүү

Ар бир окуучунун жөндөмүнө жараша мамиле кылуу

Көзөмолдөө

М.Ч.Эшимканова

Өндүрүштүк кеңешме

 

 

 

8

Класстык журналдар менен камсыз кылуу,алардын

толтурулушун көзөмөлдөө

 

 

Г.С.Муратова

Мүдүр алдында кеңешме

9

Ийримдик иштер боюнча иш ставкаларын бөлүштүрүү жана жетекчилерин  бекитүү.

Ийрим иштеринин пландарын карап чыгуу,жетечилерин шайлоо

көзөмөлдөө

Эшимканова М.Ч

Мүдүр алдында кеңешме

10

2016-2017-окуу жылына карата олимпиадага даярдык көрүү планын иштеп чыгуу,

Ар бир предмекттик мугалимге милдеттендирүү.

 

Эшимканова М.Ч   Муратова Г.С.

Өндүрүштүк кеңешме

11

Ийримдик иштердин иш пландарын бекитүү

 

 

Г.С.Муратова

Өндүрүштүк кеңешме

12

Мектептин алфавит китеби, өздүк дело боюнча тактоо жана окуучулардын келип кетүүсү боюнча иш алып баруу.

 

 

Атаева М.Т

Захарян Ф.З

 

13

Класс комплектисин тактоо, класс жетекчилерди бекитүү

 

 

Н.А.Кудайбергенова

Өндүрүштүк кеңешме

14

Класстык журналдар менен камсыз кылуу,алардын

толтурулушун көзөмөлдөө

 

 

 Муратова Г

Өндүрүштүк кеңешме

 

                                                                                                                                                                                            «Бекитем»

                                                                                                                                                                                   Мектеп директору _______ М.Атаева.

 

                                                                                                                                                                                   «_____» _____________ 2017-ж.

 

                                             Т.Атаев атындагы орто мектебинин 2017-2018- окуу жылындагы

                                                                          Октябрь  айынын

                                    ички көзөмөлдүк планы

 

Аткарылуучу иш чаралар

Максаты

мөөнөтү

Ресурстар

Ким текшерет                                           Кайда каралат

 

1.1.Жаш мугалимдердин сабактарына катышуу.

1.2.Алфавиттик китептин,окуу куралдарынын кундолукторунун абалы.

 

 

 

Окуучулардын бил- им сапатын текшеруу                

Жаш муг.усулдук жардам беруу.

 

Текшеруу 

 

Тематикалык козомол

 

Сабактарга катышуу, анализ беруу.

 

Комплекстуу козомол

ОТИ боюнча   дир- ектордун  орун    басары.                

Эшимканова М

 

Мектеп админстрациясы       

 

Директор    Атаева М.Т 

 Метод .зав.уч Муратова Г                                       

Директордун кенешмеси

 

Директордун алдындагы кенешме

 

Ондуруштук кенешме

 

 

 

 

 

.

 

2.1.  Башталгыч класстарынын техникалык окуусун текшеруу.

 

 

2.2.Класстык  журналдардын  тол- турулушун  текшеруу   

 

 

 

 

 

3.1. Мугалимдердин талантуу жана  жондомдуу окуучулар менен иш алып баруу планын карап чыгуу.

 

 3.2.Мектепте иштеген мугалимдердин документациясын тактоо.

 

 

 

 

 

.

 

Класс жетекчилерди

текшеруу

 

Окуучучулардын  кундөлуктөрүн тол- турулушунун текшер.

 

4.Журналдардын туура толтурулушу

 

 

 

 

 

Мугалимдердин ишин текшеруу

 

 

Анализдоо

 

 

 

 

 

 

 

Комплекстуу козомол

 

 

Комплекстуу көзөмөл

 

 

Комплекстуу козомол

 

 

 

 

 

 

Комплекстуу козомол

 

 

 

Комплекстуу козомол

 

 

 

 

ОТИ боюнча дир. орун басары.

 

 

ОТИ боюнча директорун орун басары

 

 

 

 

 

 

 

Метод завуч

 

 

ОТИ боюнча дир. орун басары.

 

 

 

Ондуруштук кенешме.

 

Директор алдындагы кенешме.

 

Директор алдындагы кенешме.

 

 

 

 

 

 

Пед. Кенешме.

 

 

ОТИ боюнча дир. орун басары.

 

 

 

4.1.2-4-класстардын окуучулары- нын окуу техникасын козомолдоо.

 

 

 

 

 

4.2. Зоналдык, райондук олимпиаданын, ЖТРга даярдоонун пландарын текшерүү жана окуучуларды даярдоого

мугалимдерди милдеттендирүү

 

Анализдоо

 

 

Мугалимдердин ишин текшеруу

 

 

 

Мугалимдердин ишин текшеруу

 

 

 

Комплекстуу козомол.

ОТИ боюнча  директордун  орун басары   

 

 

 

 

 

Мектептин 5-11-класстарынын окуучулары, мугалимдер.

 

 

ОТИ боюнча  директордун  орун басары   

 

 

 

 

 

 

ОТИ боюнча дир. орун басары. Эшимканова М

 

 

 

 

 

 

ОТИ боюнча директорун орун басары

 

 

Пед.кенешме

 

ОТИ боюнча дир. орун басары.

 Комплекстуу козомол

Ондуруштук

кенешме .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Кыргыз тили- «Мамлекеттик тил» жумалыгын өткөрүү,кыргыз тилинин гимнин конкурсун,коркөм окуу, дубал газеталардын жыйынтыгын  чыгаруу .

 

5-11-класстарынан кыргыз тили сабагынан админстративдик срез алуу

 

 

 

 

 

 

 

Кыргыз тили мугалимдери.

 

 

 

 

 

 

 

Мектеп админстр.

 

 

 

 

 

Конкурстардын жыйынтыгы,  дубал газеталар чыгарылып, жыйынтыктар айтылат.

 

1-чейрек учун контролдук иш  алуу

Предметтик мугалимдер

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments