МЕТОД БИРИКМЕЛЕРДИН ПЛАНДАРЫ

  

                                                                                                                                                                           «Бекитем»

   Мектеп директору:/            /Атаева М.Т.

       Т.Атаев атындагы орто мектебинин «Мамлекеттик тил»усулдук бирикмесинин   2017-2018-окуу   жылына карата тузулгөн иш планы .

 

 

       Аткарылуучу иштер

Мөөнөтү

Ачык сабактардын  графиги

    Ким жооптуу

Күтүлүүчү  натыйжа

1-КЕНЕШМЕ

 

1.Өткөн окуу  жылына  анализ  берүү.

2.Календардык пландарды даярдоо

3.Усулдук бирикменин иш планын даярдоо,бекитүү.

4.Календардык  жана сабактардын  пландарын  талкуулоо.

август

 

Дүйшөбаева Ш,Кичинемолдоева Л,Акматбекова Б 

Мугалимдердин  иши  бааланат.

Окуучулардын  билим сапатын  жакшыртуу  багытында  иштелүүчү иштердин  планын түзүлөт

1.«Мамлекеттик тил»усулдук бирикмесинин чогулушун өткөрүү

2.Билим деңгээлин аныктоо максатында  текшерүү иштерин  жүргүзүү.Орфографиялык каталардын үстүндө иштөө

3.Кыргыз  Республикасынын  «Мамлекеттик тил» күнүнө  карата  иш- чаралардын  планын түзүү

Ай  сайын

 

Сентябрь

 

 

 

 

Сентябрь

«Сармерден»


23.09.2017-Ж

Дүйшөбаева ,Кичинемолдоева Л

Акматбекова Б 

Мугалимдердин ишмердүүлүгү ,жоопкечилиги  артат.

2-КЕНЕШМЕ

1.Кыргыз тили жана адабият сабагынын   айлыгын  өткөрүү.

2.Мугалимдердин өз ара  сабактарга  кирүүсү ,анализ  берүүсү

3.Доклад «Этнопедагогика»

Сентябрь

Октябрь

 

 

 

Октябрь

 

«Улут—  болсом.тилим менен  улутмун»

Дүйшөбаева Ж.А.

20.10.2017-Ж.

Дүйшөбаева Ш,Кичинемолдоева Л,

Акматбекова Б 

Ачык  сабактар өткөрүлүп ,анализдер  берилет.

Текшерүү  иштери алынып, жыйынтыктары  чыгарылат.

3-КЕНЕШМЕ

1.Начар  окуган  окуучулар  менен жекече  алып баруу

2.Окуучуларды предметтик  олимпиадага тандоо  жана даярдоо.

ноябрь

«Сүйлөмдүн  бир өнчөй мүчөлөрү»

13.11.2016-ж.

Сабак берген мугалимдер

Тажрыйбалуу мугалимдер

Начар  окуган  окуучулар  менен  жекече  иштер  жүргүзүлөт,окуучунун  жөндөмдүүлүгү  артат.

1.Райондук олимпиадага  даярдоо жана катышуу.

2.Чейректик жазуу иштерин алуу жана текшерүү.

3. 1-жарым жылдыкта  окуучулардын  жетишүүсүн анализдөө.

4.Окуу программасынын аткарылышы .

2-жарым жылдык  боюнча  усулдук  бирикменин чогулушун  өткөрүү.

Декабрь

«Алыкул Осмонов»


11.12.2017-ж.

Бирикме жетекчилери

Сабак берген мугалимдер

 

Бирикме жетекчиси

Кыргыз тилчилер

 

 

 

 

Мугалим  менен  окуучуну  ишмердүүлүгү  жогрулайт.

 

4-КЕНЕШМЕ

1.Мониторинг жүргүзүү(1-2-чейрек  боюнча  окуучулардын билим деңгээлин  аныктоо,салыштыруу)

2.»Манас таануу»боюнча иш чараларды өткөрүү.

Январь

Синонимдер

  5-класс.

Муратова  Г ,

28.01.2018-Ж.

 Дүйшөбаева Ж.,Кичинемолдоева ,Акматбекова Б 

Окуучулардын  билим деңгээли  аныкталат,өткөн  чейрек  менен  салыштырылып ,анализ  берилет.

 

ДОКЛАД «Формативдик  баалоо»

Февраль

 

Кичинемолдоева Л.Э.

 

ДОКЛАД «Улуттук куррикулум»

Март

 

Акматбекова Б 

 

1.Экзамендерге жана ЖТР га даярдык көрүү.

2.Экзамен алдында  окуу материалдарын  кайталоону уюштуруу.

 

Апрель

 

 Дүйшөбаева Ж.Кичинемолдоева Л,Акматбекова Б 

Окуучулар  жана  мугалимдери  менен  бирдикте ЖРТ га  даярданышат.Окуу материалдары  кайрадан кайталанат.

5-КЕНЕШМЕ

1.Мониторинг  жүргүзүү(жазуу иштери  жана тест боюнча)

2.Экзаменге даярдык

3.Усулдук бирикменин жыйынтыктоочу чогулушу.

4.2017-2018-окуу жылында  усулдук бирикменин  иш планынын  аткарылышын  анализдөө  жана  кийинки  окуу жылына  максаттарды  коюу.

Май

 

 Дүйшөбаева Ж,Кичинемолдоева Л,Акматбекова Б 

Жылдык  мониторинг жүргүзүлүп тест,жат  жазуу  иштери  алынат.Окуучунун  жоопкерчилиги  артат.

Жыл  жыйынтыгы  чыгарылып,кийинки  жылга  пландар  талкууланат.

 

 

 

                                                             Усулдук бирикме жетекчиси :Кичинемолдоева Л.Э.  
Текшерилди:Т.Атаев  атындагы                                                                                                                                                                                                                                                                                       Бекитем:Т.Атаев  атындагы       орто                                                      мектебинин  окуу  бөлүмүнүн  башчысы:                                     мектебинин  директору/_______/

Эшимканова М.Ч./_______________/                                                                             Атаева М.Т.  

 

                                     Физика-математикалык  усулдук  бирикмесинин

                    2017-2018-окуу     жылы  үчүн түзүлгөн  иш-планы

Кеңешмеде   каралуучу  иштер

Өтүү  убактысы

Ачык  сабактардын  графиги

Жооптуу мугалим

Күтүлүүчү натыйжа

№1-кеңешме

1.Усулдук  бирикменин  жетекчисин  шайлоо

Август

Натуралдык  көрсөткүчү  бар  даражанын  касиеттери

7-кл19.10.2017-ж

УБ жетекчиси:Исакова Ш.А.

УБнын  жетекчиси  шайланат

2.2016-2017-окуу жылындагы  усулдук  бирикменин  ишин  жыйынтыктоо

Август айы

 

Окуу бөлүмүнүн  башчысы:Эшимканова М.Ч.

УБ нин  жылдык  ишине  анализ  жүргүзүлүп  талкууланат.

3.2017-2018-окуу жылындагы МБнын  иш  планын  жана календарлык  -тематикалык  планды  бекитүү

 

Сентябрь

 

Мектеп директору

Атаева М.Т. окуу бөлүмүнүн  башчылары:Эшимканова М,Муратова Г

УБнин  планы  бекитилп.иши  башталат.Предметтик  мугалимдердин  календарлык-тематикалык  пландары  текшерилип бекитилет.

4.Доклад  «                                        

Октябрь

«Ылдамдатылган  жана  акырындатылган кыймылдар» 7-класс.5.10.2016-ж.

Исакова Ш.А.

 

 

1.1-чейрек  үчүн  мониторинг

Ноябрь

 

Бардык  МБ мүчөлөрү

Пед кеңешмеде  жүргүзүлгөн  мониторинг боюнча  анализ жүргүзүлөт.

№2 кеңешме

3.Математика сабагында  тетраддардын.физикада  лабороториялык  иштердин абалы туурасында

Декабрь

«Кыймыл закондору,кыймылдын  түрлөрү» боюнча кайталоо   сабагы.9 «а»класс.ноябрь .

Исакова Ш.А.

Убнин  жетекчиси:Исакова Ш.А.

Бардык  тетраддардын абалы каралып,текшерилет.

4.Мугалимдердин  жетишкендиктерин  демонстрациялоо

Декабрь

 

УБнибардык  мүчөлөрү 

1-жарым жылдык  үчүн УБнин  мүчөлөрүнүн жетишкен  ийгиликтери аныкталат.

Доклад

 

 

 

 

 

 

                                   Физика-математикалык усулдук

                                  бирикмесинин жетекчиси:Исакова Ш.А./______/                                     


   Текшерилди:Т.Атаев  атындагы                                                                                                                                                                                                                                                                                  Бекитем:Т.Атаев  атындагы                                                                                                                                                                                 орто                                          мектебинин  окуу  бөлүмүнүн  башчысы:                                                                    мектебинин  директору/_______/

Эшимканова М.Ч./_______________/                                                                             Атаева М.Т.  

 

                

                      Табийгый  илимдер    усулдук  бирикмесинин  2017-2018-окуу  жылынын

                                        2-жарым жылдыгы үчүн  түзүлгөн  иш-планы

 

Кеңешмеде  каралуучу  иштер

мөөнөтү

Ачык сабактардын  графиги

жооптуу

Күтүлүүчү  натыйжа

3-кеңешме

1

2017-2018-окуу  жылы үчүн  -жарым  жылдык  менен  2-жарым  жылдыкты  салыштыруу анализи

Январь

Основные  направление  химической промышленности  Кыргызстана и его  основные   проблемы

11-«б»кл

Захарян Ф

Учащиеся смогут  узнать  направления  химической промышленности  и  анализирует  основные  проблемы  хим.произ-ва.

2

Абир  окуучунун  жекече  өзгөчөлүгүн  эсепке  алуу  менен  окутууну  жакшыртуу.

Доклад:Аякеева Р.К. 

Февраль

Салтанаттуу  аскердик  ант

Бабаев Сагатбек

Мекенчи коргоочулар күнүнө карата  аскердик  тизилүүнү  билишет.

3

Практикалык .лабороториялык .тесттик .текшерүү  иштеринин  аткарылышы  жөнүндө.

25.02.2018.

Фашизим в Европе начало  2-  мир.войны

10 «б»класс


Учащиеся  лучше понимают  причины  начало  2- мир.войны.

4

Предеттик  жумалык  өткөрүлүп,кабинеттердин  кароосу  жана  жыйынтыгы .

Март ,2017

Металлдар  жана  металл  эместер

9 «а»кл.

Экембаева Б.

Окуучулар  металлдар жана  металл  эместердин касиеттерин  таанып билишет.

4-кеңешме.

 

 

 

Түндүк Американын  жаратылышы .калык.саясий  париясы

7 «а»кл.география.

Сазыкулова А.

Картадан  көрсөто алышат,жаратылшын  билишет,калкы  жөнүндө  кеңири  маалымат алышат.

5

Доклад: «Окуучуларды  Ата Мекенди  коргоого жана сүйүүгө  тарбиялоо менен  эң мыкты  мекен  сакчыларын  өстүрүү.

Экембаева Б.М.

 

 

Апрель

«Гидросфер» Мировой океан»

Жусупбекова Н

7 «Б»

Гидросфера  жана дүйнөлүк  океандар  тууралуу  билишет.

 

6

Бүтүрүчүү  класстарды ЖРТ  га  даярдоо.

 

Апрель

Северная Америка  

7 «б»Муратбекова Г 

Түндүк Америка  боюнча  саякатка чыгып ,картадан көрсөтүшөт.

5-кеңешме

7

Көчүрүү  жана  мамлекеттик  экзамендин  материалдарын  иштеп чыгуу,бекитүү

 

Контраст

6- «а,б»кл.

Кудайбергенова Н

Контраст түстөрүн  ажырата  билишет

8

УБнын  жыл  ичндеги ишинин  жыйынтыгын  анализдөө

Май

Кыргыз мамлекетинин  жаралышы  жана негизделиши.

9 «а»класс 

Абыеева .Ш.С.

Өз мамлекетинин  негизделишинин  тарыхы билишет,анализдей  алышат

9

Жаңы  окуу  жылына  иш план  түзүү

 

 

 

 

 

 

 

                 Усулдук  бирикменин  жетекчиси:/____________/Экембаева Б.

 

 

 

 Табийгый  илимдер    усулдук  бирикмесинин  2017-2018-окуу  жылынын

                                        1-жарым жылдыгы үчүн  түзүлгөн  иш-планы

 

Кеңешмеде  каралуучу  иштер

мөөнөтү

Ачык сабактардын  графиги

жооптуу

Күтүлүүчү  натыйжа

1-кеңешме

1

2017-2018-окуу  жылына  отчет  анализ .Кемчиликтер  боюнча  маселер .

Сентябрь

 

 

Мугалимдердин  чыгармачылык  изденүүсү артат,өткөн окуу жылында  кетирген кемчиликтер  толукталып.жаңы  идея,жаңы  багыттар  менен бирдиктүү  иш алып  бара  алышат.

2

Окутуунун  жаңы  техногологияларын  сабакта  пайдалануунун   ыкмаларын .абалын  талкуулоо.

Октябрь

6.10.17.

«Топту  тебүү».буттун  ичи менен  тебүү,токтотуу.

Кыдырмышев Б.

5 « а»кл.

3

2017-2018-окуу жылына карата  УБнин  мүчөлөрү  менен  бирдикте  иштерди  жана милдеттерди  бөлүштүрүү,план  түзүү

 

22.10.2017

«Первобытное  общество  на  территории Кыргызстана»

5 «б»класс.

Захарян Ф.

Знают историю  первобытного  общества, умеют  рассказывать  о  нем.

4

УБнин мугалимдеринин календардык  план.сабак  планыныны  сапаттуулугун,жеткиликтүүлүгүн талкуулоо.

 

Ноябрь

 

 

 

.

«Дени сак  калк,дени сак коом»география   сабагы .Практикалык 

Сазыкулова  А.

10 «а»кл Сазыкулова  А.

Коомдук  саламаттыгына кам көрө алышат,өз  гигиенасына  көнүл  бурушат.

 

 

 

 

 

11.11.17.

Сетканын  түбүндо  туруп,топту артка  берүү.

Бабаев Сагатбек

Топту  бири-бирине  берүүнү  тууар  тебүүнү  үйрөнүшөт.

5

Ачык сабактардын графигин  түзүү.

 

 

 

 

 

 

 

                        2-кеңеш.

6

Мугалимдердин  методикалык  колдонмолор  жана  окуучулардын  китеп менен  камсыз  болушуна  көзөмөл   жүргүзүү.

19.11.17

Закон  сохранения  массы  веществ .

Закон  постоянства состояния  веществ.

8 «б»класс.

Химия .Захарян ф

Знают  законах сохранения  массы  веществ.

7

УБ нин   мүчөлөрү менен  бирдикте сабак өтүүдөгү элдик  педагогикалык  элеметтерин  колдонуу жөнүндө  талкуу  жүргүзүү.

14.12.17

Химия –заттардын  айлануулары  жөнүндөгү илим.

8 «а»кл.Химия.

Экембаева Б.

 

Химия илими  жөнүндө ,анын  маңызын,максатын   ачып  бере  алышат.

8

Практикалык ,лабороториялык  иштердин аткарылышы жөнүндө  талкуулоо.

10.12.17

«Кыргызкое  великодержавие» История .Кыргызстана»

10-«б»

Рюмкин  А.Ф.

Более  углубленное  знание  истории К.Р.

9

Жазуу  иштери:тесттик ,текшерүү   иштеринин  аткарылышы  жөнүндө талкуулоо.

Декабрь

 

 

 

10

Кабинеттердин  кароосу  жана жыйынтыгы

 

 

 

 

11

Окуучулардын  умтулуусун  ойготуу.Доклад.

30.11.17

 

УБнин  жетекчиси  Экембаева Б.

Окуучулардын  аткарган  ишке түшүндүрмө  берүү  жолу менен  кызыгуусу  ойгонот.

 

 

                                                 Усулдук  бирикменин  жетекчиси:/____________/Экембаева Б.. 

    Текшерилди:/_______/                                                                                                           Бекитем:

орто мектебинин  ОТИ боюнча  дир.орун  басары:                                                   Мектеп директору:/_______/

  Эшимканова М.Ч.                                                                                                       Атаева М.Т                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                             

    Гуманитардык   илимдер    усулдук  бирикмесинин  2017-2018-окуу  жылынын

                                        2-жарым жылдыгы үчүн  түзүлгөн  иш-планы

 

Содержание.

 

Сроки.

График открытых уроков.

Ответственный.

Ожидаемый результат.

                                                               4-засе

дание

1.

Анализ работы за 1-е полугодие.

12.01.18г.

 

Члены М.О.

Дается оценка работы М.О.

2.

Семинар-практикум «Как работать

над изложением»

26.02.18г.

Сложно подчиненное

предложение с придаточной цели

.  9-кл

Косумбаева Р

Учащиеся различают сложносочиненное предложение от  сложно-

Подчиненных,могут выделять главное и придаточное,делают рзбор предложения.

3.

Доклад «Современные образовательные технологии обучения

Русскому языку»

Февраль.

 

Художественный стиль речи

11 класс

 

Косумбаева Р.А.

Березкина Т.Н.

Используюясовременные технологии обучения,

повысить качество преподавания русского

языка.

4.

работа со способными и талантливыми

учащимися.

 

 

 

 

Работа со слабоуспевающими учащимися.

Февраль.

 

Члены М.О.

Развивать способности учащихся,прививать интерес к русскому языку,ставить перед собой цель и интеллектуально

развиваться.

Развивать логическое

мышление у слабоуспеваю-

щих учащихся.

 

5.

Доклад:»Формирование грамотности на уроках русского языка».

Март.

 

Косумбаева Р.

Формировать грамотность

у  учащихся ,научить грамотно четко  и ясно излагать свою мысль.

6.

Взаимопосешение уроков.

в течение.

 

 

 

 

 

 

Члены М.О.

 

                 5-заседание

1.

Подготовка учашихся 9-11кл.на НЦТ,ОРТ.

Апрель.

 

Члены М.О.

Проверка качество знании учащихся.

2.

Проведение декады гуманитарного цикла.

Апрель.

А.П.Чехов »Маленькая трилогия» 10кл.

Березкина Т.Н.

Учащиеся знакомятся с темой,идеей и содержаним произведения.

3.

Научная конференция на тему:»Мир

моими глазами»

Апрель.

«seasons» 6б кл.

Чыныбаева В.Ш.

Выявить способных

талантливых учеников.

4.

Проверка обьективности поставленных оценок.

Май.

 

Члены М.О.

Способность учителя правильно оценить знания учащихся,используя современные требования к

нормам оценивания.

5.

Подготовка к экзамену.

Май.

Проверка индивидуальных

и групповых консультации

по подготовка к экзаменам и ОРТ.

Члены М.О.

Развитие самостоятельной

работы учащихся с целью

поднятия качества знании и умении учащихся.

6-заседание

   заседание

1.

Мониторинг качества знании на 2-е

полугодие.

Июнь.

 

Члены М.О.

Вывести результаты мониторинга  и сравнить с результатами 1-го полугодия.

2.

План работы М.О.на 2016-2017 уч.год.

Июнь.

 

Руководители М.О.

План принимается и обсуждантся всеми членами М,О.

3.

Проведение государсвенных экзаменов в 9-11 классах.

Июнь.

 

Березкина Т.Н.

Косумбаева Р.А.

 

 

 

 

 

 

 

 


            
Подстраницы (1): Соц педагогдун иштери
ċ
Гулнура Муратбекова,
21 апр. 2021 г., 01:00
Comments