ОТЖП

ОТЖП 16ж..docx

«Макулдашылды»                                                                                                                      «Бекитилди»

«_1_» сентябрь 2017 ж                                                                                               Кам көрүү, биргелешкен

Райондук билим берүү                                                                                                        педагогикалык кенештин

бөлүмүнүн башчысы                                                                                                           отурумунда

Абирова Д.Э.                                                                                                                       «__1___» _сентябрь 2017ж.

_______________

Айыл өкмөтүнүн отурумунда                                                                                           Т.Атаев атындагы орто мектептин

«____» ________ 20_____                                                                                                  директору

Бостери Айыл окмотунун                                                                                                  Атаева М.Т.

Башчысы                                                                                                                              _______________

Асеинов  К.Р.____________

 

 

 

 

 

 

 

Окутууну жана тарбиялоону жакшыртуу

 

 

 

Планы

 

 

 

Т.Атаев атындагы орто мектеби

Бостери Айыл Өкмотү

 

Мектептин  миссиясы:

 

        Т.Атаев  атындагы  орто  мектеп  жалпы  орто билим  беруучу  мекеме  болуу  менен  бирге, башталгыч, негизги  ж-а жалпы  билим  берууго  багытталат.Ата-энелер, коомчулук  менен  тыгыз  байланышта  иштоо  менен  азыркы  коомдун  талабына  ылайыктуу  жашоодо  оз  ордун  таба  билген, ар тараптан  онуккон  инсанды  тарбиялоо.

 

 

 

 

 

Дареги: Ала-Тоо көчөсү, 8, Бактуу-Долоноту айылы,

Ысык-Көл району, Ысык-Көл областы, Кыргыз Республикасы

Тел: (03943) 39 2 00

Мектептин визиткасы

 

Орто билим берүүчү мектеп _____Т.Атаев атындагы орто мектеби

Жайгашкан айылы________Бактуу-Долоноту ,Ала-Тоо №8

Окутуунун баскычы    0-11 класс

Окутуу тили______кыргыз,орус

Этникалык составы: кырг.  80%, орус   19%,  1 % ж.б.

Класс комплекти:    23    1-4 кл    9.   5-9 кл  10.     10-11 кл.  4.

Окуучулардын саны:    285   кыздар,   197  балдар,   482   баары.

Жакыр үй-бүлөдөн    16

Өзгөчө муктаждыкка  ээ болгон балдар: 16 

Тартиби оор балдар:    кыз   жок, эркек    жок

ИДНдин учетунда:    кыз       жок,     эркек        жок

Тоголок жетимдер: кыз  -  ,  эркек   -,

Жазгы, күзгү жумуштарга байланыштуу сабак калтырган окуучулар: кыз ____, эркек _______

Билим сапаты:       24    %  менен

Олимпиаданын жыйынтыгы: рай   3 , обл.  1, республ.______

                                                  __________________________(ээлеген орундар)

Жалпы республикалык тесттин жыйынтыгы:   56     % менен

Жогорку бюджеттик окуу жайына өткөндөр:   4       % менен

Окуу жылынын жыйынтыгы боюнча акчалай сыйланган: мугалимдер__10__, окуучулар    15 окуучу   200 сомдон

Жалпы мугалимдердин саны:   32

Билимин жогорулатуучу  курстан өткөндөр:    4

Мектеп имараты кайсы жылы   1978-жылы салынган

Жылуулуктун түрү:    электр

Спорт зал     бар

Актовый зал   бар

Китептер менен камсыз болуусу ____88______ %

Мебелдердин саны    30 шкаф, 180 парта. 360  отургуч, 30  муг.столу

Компьютерлердин саны:   12

Тех.каражаттар: телевизор  2,  ДВД   1 ,     проектор   жок, принтер  canon -1 шт

 

 

 

 

 

Акы төлонүүчү кошумча билим берүү __________

Ашкана абалы:    канаат.

Камкор кенешинин милдети: аты-жөну:  Молдоканова Майрам

Адреси:ул. О.Жолдошева №18   ; телефон: __39328 (Д)_0556371604____

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017-2018 окуу жылында окутууну жана тарбиялоонун жакшыртуу планын баалоо мониторинги

 

 

Мектептин

алган милдет-

тери

Аткарылышы

Жыйынтыктагы

өзгөрүүлөр

жана анын себептери

Кабыл алынган чечимдер

Баалоо монито-

ринги

1

Мектептин окуу –методикалык  китепканалык база-

сын чыңдоо

«Айылдык билим берүү дол-

боору» тарабынан __________

акча каражатына окуу курал-

дары, усулдук колдонмолор, кошумча адабияттар, окуу китептери, РайБББ тарабынан

________ окуу китептери менен камсыздандырылды. Ата-эне-

лердин акча каражаты менен башталгыч класстарда окуу китептери толукталды.

 

Айрым предмет-

тик окуу китеп-тердин жетишсиз-

диги

Физика, кырг.тил, адабияты, орус Кл.,

Англ тили жана башталгыч класстарынын окуу китептери менен китепкананы

жабдуу.

 

80 %

2

Окуу бөлмөсүн эмеректер менен

жабдуу

Башталгыч класстардын 3

бөлмөсү, англис тили каб.,

химия, орус тили кырг.кл.үчүн

окуу бөлмөлөрүнүн жасалга-

лары бүтүрүлдү.

 

 

Математика каби-

нети,соц.педагогдун

кабинети,спорт зал,актовый зал,

музей жасалды

«Арис» программасынын долбоору менен

төмөнкү кабинет-

терди эмеректер

менен жабдуу.

80 %

3

Мугалимдерди компьютердик сабаттуулукка

Үйрөтүү

 

Мугалимдер толук компьютер-

дик сабаттуулукка ээ болгон

жок.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мугалимдердин жумалык сааттар-

ынын көптүгүнө

жана сабактар-

дын эки кезекте өтүлүшүнө байланыштуу,

информатик мугалимдин

убактысы чектел-

гендиктен

 

 

4

Предметтик муга-

лимдер менен

толук камсыз болуу

  Биология, дене тарбия мугалимдери  ишке алынды.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жаңы адистер

менен камсыз

болууда кам көрүү

кеңешинен акча

каражаттык

жардам алуу.

Жетишпеген кадр-

лар б-ча РБББнө

арыз берүү.

90 %

5

Окутуунун жаңы

Формалары Жана

Усулдары, интерак-

Тивдүү ыкмаларды

пайдалануу

Бардык предметтик мугалимдер

инсанга багытталган

окутууну жакшыртуу максат-

ында окуу тарбия процессин-

де окутуунун жаны усулдарын

жана интерактивдүү

ыкмаларын пайдаланып

формативдик баалоону ишке

ашырууда.

 

 

 

Интерактивдүү

ыкмаларды кенири

пайдалануу менен

формативдик баа-

лоону ишке ашыр-

ууну улантуу,

окуучулардын

билим сапатын

жогорулатуунун

үстүндө иштөө.

100 %

6

Окуучулардын

Тандоосу менен

Акы төлөнгөн

Кошумча окутууну

уюштуруу

 

 

Ишке ашкан жок

Ата-энелердин

кайдыгерлиги

Ата-энелердин

Атайын фондусун уюштуруу

0 %

7

Адеп тарбиясын

сабактарда жүргү-

зүү

Бардык предметтик сабактар

боюнча мугалимдер тарабынан

адептик тарбия берилүүдө.

«Адеп» бөлмөсү уюштурулуп,

Көркөмдөлгөн.

 

 

 

Адеп тарбиясын

берүүнүн улантуу,

класстык сааттарда

адептүүлүккө

үйрөтүүнү улантуу

100 %

8

Экологиялык

тарбияны күчөтүү

«Табигат менен таттуу

мамиледе болуу» осуятынын үстүндө иштөө улантылууда

 

 

 

Экологиялык залды

Көркөмдөөнү

Ишке ашыруу

90 %

9

Көмөкчү Кенешин

уюштуруу

Иш жүзүнө ашырылды

 

«Аталар кеңеши»,

«Энелер кеңеши»

менен иш алып

барууну улантуу

менен окуучулар-

дын тартип-

түүлүгүнө жетишүү

100 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мектепте окутууну тарбиялоону жакшыртуу планынын

(МТОЖП)  негизги мазмуну:

                                                                        

 

          

  1.Мектептин миссиясын аныктоо.

  2. Өткөн окуу жылына анализ

      Анализдин матрицасы (SWOT анализдер)

   3. Мектептин коп жылдык максаты:(3-5 жыл)

   4. Окутуунун жаны технологияларын окуу тарбия ишинде колдонуу менен мектептин билим сапатын 5% ке которуу

   5. Мугалимдердин кесиптик жактан тынымсыз онугушуно шарттарды тузуу.

   6. Мектептин материалдык базасын чындоо

   7. Окуучулардын кошумча билим алуусуна мумкунчулукторун кенейтуу.

   8. Окуучуларды нравалык маданиятка, кыргыз элинин каада- салттарын  пайдаланып тарбия берууго жетишуу.

 

2017-2018- жылы учун милдеттери:

1.    Жаны технологияларды колдонуу менен бардык сабактардан окуучулардын билим сапатын 2%ке жогорулатуу.

2.    Мугалимдердин тажрыйбаларын райондук, областтык масштабда жайылтуу, профессионалдуулугун арттыруу.

3.    Окуучуларды нравалык маданиятка, кыргыз элинин салттарын пайдаланып тарбия берууго жетишуу.

 

4.    Ата-энелер менен байланышты кучотуу, аларды тарбия ишине тартуу, балдарга болгон жоопкерчилигин арттыруу

 

 

5.    Мектептин материалдык базасын чындоо.

6.    Окутууну жана тарбиялоону жакшыртуу боюнча болжолдуу стратегиялык пландаштыруу.

 

 

 

 

1.    Анализдин матрицасы (откон окуу жылына)

 

SWOT- анализдин негизинде.

 

Кучтуу жагы

Кучсуз жагы

  1. Пед.жааматтын потенциалынын компетенттуулугу жана билимдуулугу.
  2. Мектепти аяктаган бутуруучулордун ЖОЖдорго ЖРТ негизинде отуусу.
  3. Мектепти онуктуруудо кошумча каражаттардын тартылышы.
  4. Мугалимдердин толук нагрузка менен камсыз болушу.
  5. Бир жылда бир стипендия беруу.

 

 

Мумкунчулуктор.

1.Ар кандай долбоорлорго активдуу катышу мумкунчулугу.

2.Кошумча материалдык каражаттарды табу.

3.Мугалимдердин кесиптик денгээлин жогорулатуусу (курстар, семинар-тренингдер, конкурстар ж.б.)

4.Мектептин онугуусуно багытталган иш-чаралар

5.Социалдык оноктоштук

6.Окуу-тарбия иштеринде жаны технологияларды колдонуу мумкунчулугу.

 

 

 

1.Методикалык колдонмолордун аздыгы.

2.Окуу китептеринин жетишсиздиги, сапаттуу эместиги

3.Жаш мугалимдерге а/о тарабынан конул бурулбагандыгы.

4.Жаш кадрлардын билиминин жетишсиздиги

5.Камкордук кенешинин иштебегендиги, ата-энелердин мектепке толук тартылбагандыгы жана кызыкпагандыгы.

6.Окуучулардын билим алууга умтулбагандыгы.

Коркунучтар.

1.Жакшы окуган окуучулардын 6 жана 9 класстан кетип калышы.

2.Ички миграциянын кучошу.

3.Жазгы жана кузгу жумушка окуучулардын тартылышы.

4.Жылдан жылга окуучулардын азайышы.

5.Мугалимдердин кош конул болуусу.

6.Жаштардын ар турдуу диний коз караштарга тартылып кетиши ж.б.

7.Жаш оспурумдор арасында кылмыштуулуктун кучошу, ата-энелердин жоопкерсиздиги.

 

 

 

 

 

                        Анализдин матрицасы (өткөн окуу жылына)

 

 

SWOT- анализдин негизинде.

 

 

 S- күчтүү жагы.

     Жетишкендиги.Мектептин өткөн окуу жылындагы жетишкен ийгиликтери,күчтүү жагы болуп эмнелер эсептелет ошолордун бардыгын жазуу керек.

W- күчсүз жагы.

    Жетишпегендери,аткарылбай калган иштер. Кандай кемчиликтер жана мүчүлүштүктөр  болгондугу чагылдырылат.(толук анализделип жазылат)

О-  мүмкүнчүлүктөр.

    Мектеп кандай мүмкүнчүлүктөр окуу тарбия ишинде келечекте пайдаланууга мүмкүндүгү бар экендигине толук анализ берет.

Т-коркунуч.

    Мектептин ишинде  кандай коркунучтар пайда болду жана болушу мүмкүн экендигин белгилөө, аныктоо.

 

 

 

 

 

 


Күчтүү жагы

Күчсүз жагы

1. Педжамааттын потенциалынын компетенттүүлүгү.
2. Жамааттын долбоор менен иштөө активдүүлүгү.
З. Мектепти өнүктүрүүдө
кошумча каражаттардын табылышы.
4. Мугалимдердин кесиптик деңгээлинин өнүгүүсү.
5. Мугалимдердин окуу-тарбия процессинде билим беруунун шарттары менен толук камсыз болушу.

1. Усулдук колдонмолордун, окуу китептердин жетишсиздиги.
2. Мектепти өнүктүрүүдө кошумча каржаттардын жоктугу.
З. Жаш адистердин эмгек акысынын төмөндугу.
4. Педагогикалык кадрлардын жетишсиздиги.
5. Ата-энелердин мектепке тартылбагандыгы.
б. Мектепти каржылоо механизминин жоктугу.
7. Кам кордук кеңешинин формалдуу иштеши

Мумкунчулуктор

Коркунучтар

1. Эл аралык ар кандай
долбоорлорго активдуу катьшуусу.
2. Кошумча материалдык
каражаттарды табуу.
З. Мугалимдердин кесиптик деңгээлин жогорулатуусу (курстар, семинар-тренингдер, конкурстар ж.б.).
4, Мектептин өнугуусунө
багытталган иш-чаралар.
5. Окуу-тарбия иштеринде жаңы технологияларды колдонуу мумкунчулугу (формативдик, суммативдик баалоо).

1. Жакшы окуган окуучулардын жаңы типтеги мектептерге кетип калышы.
2. Жазгы жана кузгу жумуштарына окуучулардын тартылышы.
З. Мектептин муздактыгынан окуучулардын жана мугалимдердин ден соолугунун начарлашы.
4. Инфляциянын тийгизген таасири.
5. Балдардын мектепке тартылбай калышы.

                         Анализдин матрицасы (өткөн окуу жылына)

 

 

    

 

 

 

 

                       Ата-энелер менен иштин анализи

 

Ата-энелердин күчтүү жагы

Кандай кучсуз жагы бар

Ата-энелердин мектеп жана окуучулар менен байланышы.

Ата-энелердин балдарынын билим алуусуна көңүл коштугу

Класстан тышкаркы иш-чараларга ата- энелердин кошумча жардамдашуусу

Балдардын үй тапшырмаларын аткарууда ата-энелердин начар камкордугу

Ата-энелердин акча каржаты жагынан колдоосу

Ата-энелердин балдар үчүн жетишсиз камкордугу жана начар колдоосу

Ата-энелердин өздөрүнүн балдарына камкордугу.

Ата-энелер балдарына үй жумуштарын ыксыз жүктөөсү.

 

Ата-энелердин балдарынын ден-соолугу учун жоопкерчиликсиздиги.

Ата-энелер менен кызматташуудагы
мүмкүнчүлүктөр

Ата-энелер менен иштөөдөгү
кыйынчылыктар

Ата-энелер  менен кызматташтык мектептин материалдык-техникалык базасын жакшыртат

Ата-энелердин мектептин ичиндеги иш аракеттер жөнүндө маалыматтар менен начар кабарланышы

Ата-энелер менен кызматташуу алардын мектептин иш аракеттерине катышууга активдуулугун арттырат.

Ата-энелер балдарын мектепке баруусуна тоскоолдук кылат жана аларды иштөөгө мажбур кылат.

Ата-энелер балдардын мектепке баруусун жакшырта алат.

Жашоосу канааттандырарлык эмес тартипсиз үй бүлө

Мектеп маселелрин чечүүдө ата- энелердин жакшы иш-тажрыйбаларын бөлүшүү мумкунчулугу.

Мектеп маселелерин чечүүдө ата-энелердин кайдыгерлиги

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мектептин окутууну тарбиялоону жакшыртуу планына (МОТЖП)  томондогу кошумча тиркемелерди тиркоо зарыл.

 

1.Мектептин проблемасын талкуулаган жалпы чогулуштун токтому жана чечимдери.

 

2.МОК (мектептин отчеттук картасы)

3. «Айылдык билим беруу» долбоорунун рамкасында иштелип чыккан иш-чаралар, мектеп командасынын отчету.

 

4.Метод.кенешме, педагогикалык кенеш, метод бирикмелердин директор алдындагы  кенештин, ата-энелер чогулушунун ж.б.пландары болуш керек.

 

5.Откорулгон анкета, сурамжылоолордун, ар кандай келишимдер, матрицалардын жыйынтыктары

 

6.Спонсорлордун , активдуу ата-энелердин, бардык жардам бергендердин тизмеси

 

7.Мектепте тузулгон билим беруу жамааттары жонундо маалымат жана иштеринин планы

 

8.Мектептеги кичи уюмдардын пландары (профсоюз уюму, мектеп парламенти ж.б.)

 

9.Мектепте откорулгон иш-чараларды тастыктоочу документтер: токтомдор, жоболор, буйруктар жыл бою тиркелип,толукталып  турат. 

2017-2018-окуу жылына карата Т.Атаев орто мектебинин иш планы .

Жаңы окуу жылына карата уюштуруу иштери.

 

Аткарылуучу иш чаралар

Мөөнөтү

Жооптуулар

Кайда каралат

Ресурстар

Күтүлүүчү  натыйжалар

1

Август учетун тактоо,класс комплектини бекитүү.

3-5.09.

Атаева М.Т.

Өндүрүштүк кенешме

Учетту тактоо иш кагаздары

Окуучулардын саны такталат Класс комплект бекитилет

2

Класстык журналдар менен камсыз кылуу,алардын толтурулушуна көзөмөл кылуу

3-5.09.

Окуу болумунун башчысы

Өндүрүштүк кенешме

Кл.жет,

мугалимдер

Кл.журналдар бекитилет.

3

Окуучуларды окуу китептери менен камсыз кылуу

3-5.09.

Абдиева Н.

Өндүрүштүк кенешме

Окуу китептери

Камсыз болот

4

Окуу кабинеттеринин абалы,жашылдандыруу,эстетикалык жактан жабдуу,окутууну кабинет системасына өткөрүү

09.

Мектеп админ-сы.

Өндүрүштүк кенешме

Пред мугалимдер

Сабак отуу кабинеттери даярдалат

5

Окуучулардын ден соолугун чындоо жана көзөмөлдөн өткөрүү максатында медициналдык кароо уюштуруу

09.

Мектеп админ-сы.

Өндүрүштүк кенешме

Кл.жет.

Доктурлар

Окуучулар мед.кароодон откорулот

6

Окуучулардын келип кетүүсү,Алфавит китеби,окуучулардын өздүк делолору менен иш алып бару

А) Окуучулардын социалдык абалын тактоо.

Б)мектепке тартылбаган окуучуларды изилдөө жана аларды тартуу

 

Дайыма

 

 

 

     09.

 

дайыма

Окуу болумунун башчысы.

Исакова Ш.А.

Кл.жетекчилер.

Организатор

 

Өндүрүштүк кенешме

Алфавит китеби,өздүк делолор,буйрук китеби,

окуучулардын тизмеси такталат

Окуучулардын келип кетуу кыймылы такталат

7

Мектепке өзүн -өзү башкаруу уюмунун иш планын түзүү

09.

Окуу болумунун башчысы.

 

Өндүрүштүк кенешме

Мектеп парламенти

Мектепке өзүн -өзү башкаруу уюмунун иш планы тузулот

8

Уюштурулган клубдардын,кружоктордун иш пландарын иштеп чыгуу жана бекитүү

09.

Окуу болумунун башчысы.

 

Өндүрүштүк кенешме

Кружоктун жетекчилери

клубдардын,

кружоктордун иш пландары

тузулот

1-милдет .Жаны технологияларды колдонуу менен бардык сабактардан окуучулардын билим сапатын 4 % жогорулатуу.

Окуучулардын билим алуусуна мүмкүнчүлүктөрүн кенейүү.

1

3-сентябрь «Билим күнү» ачык тарбиялык сабактарды өтүү

03.09.

Кл.жетекчилер

Усулдук бирикмелерде

Кл.саатардын иштелмелери,

Иштерман жылына

карата

сабактар

отулду

2

Кыргыз тили – «Мамалекеттик тил» жумалыгын өткөрүү.Дил баяндарды жаздыруу,дубал газетеларды чыгаруу.

15-23.09.

Кыргыз тил мугалимдери

Усулдук бирикмелерде

Дил баяндар,

дубал газетелар

Жумалык отулуп,

жыйынтыгы чыгарылат

3

9-11-класстардын сабактарына катышып,административдик срез алуу,окуучулардын билим сапатын текшерүү

10.

Мекте адм.сы

Директордук кенешмеде

Окуучулардын билим сапаты,

мугалимдин пландары

Пед кенешмеде жыйынтыгы чыгарылат

 

 

 

 

 

 

 

4

Сабактардан I чейрек ү/н контролдук иштерди алуу.I чейректин жыйынтыгы,окуучулардын билим сапатынын мониторингин чыгаруу.

10.

Окуу болумунун башчысы

Пед. кенешмеде

Окучу-дын текшерүү иштери,дил баяндары,

тестер,

Пед кенешмеде жыйынтыгы чыгарылат

9

Орус тил  декадасы

 11

Березкина т

Косумбаева Р.А.

Кичинемолдоева Л.Э.

Директордук кенешмеде

 

Сабактар,

Тесттер

 

 

 

Окуучулардын билим сапаты аныкталат

10

Кыргыз тил декадасы

11

Акматбекова Б

Дүйшөбаева Ж

Жайчибекова С

Усулдук бирикмелерде

Окуучулардын билим сапаты 

Кыргыз тили жана адабият сабактарынын берилиши көзөмөлдөнөт

11

Мектеп ичиндеги  олимпиаданы өткөрүү

      11

Окуу бөлүмүнүн башчысы

Усулдук бирикмелерде

Олимпиа-к  тапшырмалар

Окуучулардын билим сапаты текшерилет, рай-к олимпиадага катышуучу окуучулар аныкталат .

12

Сабактарга катышуу.

Административдик срез алуу

11.

Атаева М.Т.

Директордук кенешмеде

Текшерүү иштери

 

 

Окуучуладын билим сапаты тек-ди

13

Окуучуларды райондук олимпиадага даярдоо ж-а катышу,райондук олимпиаданын жыйынтыгын чыгаруу

12.

Мектеп адм.сы.

Мугалимдер.

Пед. кенешмеде

Жыйынтыктар ж/дө маалыматтар

Окуучулардын билим сапаты аныкталат

14

4-А,4-Б-класстарда окуучулардын негизги сабактардан билим сапаты,окуу техникасы ж-а окуп түшүнүүсү

12.

Организатор

Метод.советте

Окуу китеби ,

жат жазуу, текшерүү иштери

Окуучулардын  негизги сабактардан билим сапаты,окуу техникасы ж-а окуп түшүнүүсү аныкталат

15

Күндөлүктөрдүн абалы жана окуу куралдардын сакталышы

12.

Мугалимдер

Өндүрүштүк

кенешмеде

Күндөлүктөр,

окуу китептери

 

16

5-9-кл.чет тил декадасы

12.

Чыныбаева В.Ш.

Ногоева Б.

Усулдук кенешмеде

Аудио,видео тасмалары,окуу китептери,

диалогдор

Окуучулардын билим сапаты аныкталат

 

2-4-класстардын билим сапатынын айлыгын өткөрүү,жыйынтыктоо

12

Кл.жет.

Директордук кеңешмеде

Окуучулардын билим сапаты

Сабактардын берилиши каралат ,окуучулардын билим сапаты тек-т

 

Директордук текшерүү,математика,физика сабактары б/ча текшерүү иштери

20-25.12.

Атаева М.Т.

Окуу болумунун башчысы.

 

Директордук кенешмеде

тестик тапшырмалар,

метод.колдонмолор

Окуучулардын билим сапаты аныкталат

17

I жарым жылдыктын жыйынтыгы,

II жарым жылдыкка милдеттер.

20.12.

Окуу болумунун башчысы

Организатор

МБ башчылары

Пед. кенешмеде

Маалымат,

Мониторингдер,

мугалимдердин отчету

I жарым жылдыктын жыйынтыгы чыгарылат

 

18

Класстык журналдардын,окуучулардын өздүк делолорун текшерүү

5-10.01.

Окуу болумунун башчысы

Директордук кенешмеде

Журналдар,

өздүк делолор

Класстык

журналдар,

окуучулардын өздүк делолору текшерилет

19

Математика,  декадасы

01.

Эшимканова М.Ч.

Усулдук бирикмеде

Текшерүү иштер.

Тестик тапшырмалар

Окуучулардын билим сапаты аныкталат

 

2-3-класстарда окуу техникасы жана түшүнүүсү

01.

Организатор

Метод бирикмеде

Окуу китептери,

жомоктор,

аңгемелер

окуу техникасы жана түшүнүүсү аныкталат

20

Таланттуу жана жөндөмдүү окуучулар менен иш алып баруу

«ХХI кылымдын интеллектуалы» кароо сынагын өткөрүү жана райондук сынакка катышу.

02.

Мектеп адм.сы.

Мугалимдер.

Метод кенешмеде

Моделдер,

проектилер,

рефераттар,

докладдар.

Таланттуу жана жөндөмдүү окуучулар аныкталат

18

Экономика жана турмуш тиричилик,адеп сабактарынын берилиш абалы

02.

Окуу болумунун башчысы

Абыкеева Ш.

Захорян Ф.

Директордук кенешмеде

Рефераттар,

доклад,

китептер

Окуучулардын билим сапаты аныкталат

21

Окуучулардын арасында акын-жазуучулар,манас-дастанчылар,жамакчылардын кароо-сынагын жарыялоо

02.

Муратова Г 

Абыкеева Ш.

Дуйшобаева Ж

Метод советте

Адабий китептер,

Манас эпосу,

жомоктор. 

Таланттуу жана жөндөмдүү окуучулар аныкталат

22

1-4-кл.«Табигый илимдер декадасы»

«Жаратылыш жан досум.»

03.

Организатор

Метод кенешмеде

Экология залы,

 

23

Китепканадагы иш чаралар:

«Китеп-билим булагы» көргөзмө.Библиографиялык сааттар.

«Сөздүк-биздин жардамчыбыз»

Китеп сүйүүчүлөр күнү.

03.

Абдиева Н.

Метод кенешмеде

Көргөзмөлөр,

кл.сааттар,

ырлар.

Көргөзмөлөр,

кл.сааттар,

ырлар уюштурулат

24

Интеллектуалдык жумалык «Силер ү-н» Китеп дүйнөсүнө кош келиниздер.

Акыркы жанылыктар.

«Биздин сүйукүү акындар»

«Жаратылыш китептери бизде»

Экологиялык кече

Конкурстар:

-«Эн мыкты китеп күйорманы»

-«Эн мыкты китеп окучу класс»

03.

Абдиева Н.

Класс жетекчилер.

Метод кенешмеде

Кгөзмөлөр,

кл.сааттар,

ырлар .

Китеп ж/гү  кызыктуу нерселер

ачылат

25

Эстетикалык багыттагы сабактардын берилиши

03.

Мек.адм.

Окуу болумунун башчысы.

 

Усулдук бирикмеде

Окуучулардын колунан

жаралган

көргөзмөлөр.

Таланттуу жана жөндөмдүү окуучулар аныкталат

26

Бүтүрүү класстарында кыргыз тили жана адабият,орус тили жана адабият,математика сабактары б/ча экзамендик жазуу иштеринин абалы.

03.

Мек.адм.

Окуу болумунун башчысы

Метод кенешмеде

Экзамендик материалдар.

Бүтүрүү класстарында кыргыз тили жана адабият,орус тили жана адабият,

математика сабактары б/ча экзамендик жазуу иштерине даярдык б-т.

75

9-11-кл.экзамен берилүүчү сабактардан административдик текшерүү

03.

Окуу болумунун башчысы

Директордук кенешмеде

Тестер,

текшерүү иштер,

дил баяндар, отчеттор

Экзаменге даярдыгы текшерилет

28

3-чейректин жыйынтыгын чыгаруу,окуучулардын билим сапатынын мониторингин талкуулоо

04.

Окуу болумунун башчысы

Пед.

кенешмеде

Тестер,

текшерүү иштер,

дил баяндар, отчеттор

Окуучулардын билим сапатынын мониторинги чыгарылат

29

Башталгыч кл. декадасы.

Башталгыч класстарында интерактивдүү методикаларды киргизүүдөгү көйгөйлөр

04.

Организатор

Метод бирикмеде

Тестер,

текшерүү иштер,

 

Окуучулардын билим сапаты текшерилет

30

Окуучулар арасында

«Мыкты окуучу 2013» кароо сынагын жарыялоо.Жобосун иштеп чыгуу

04.

Окуу болумунун башчысы

Метод

советте

Жобо

 

Мыкты окуучуну аныктоо ү-н 9-11-кл.да.таанып билуунун жаны формасы өздөштүрүлөт

31

«Бүгүнкү дүйнө ,ага болгон менин көз карашым» аттуу гуманитардык багыттагы предметтер б/ча илимий конференция өткөрүү

04.4-жумасы

Атаева М.Т.

МБ жетекчилери.

МК нын жетекчилери

Метод

советте

АТМ тажрыйбалары,

китепкана

Мыкты окуучуну аныктоо ү-н 9-11-кл.да.таанып билуунун жаны формасы өздөштүрүлөт,

окуучулардын ишмердүүлүгү негизделет

32

Жыйынтыктоо аттестациясына жана көчүрүү экзамендерине даярдыктарды көрүү

05.

Мек. адм.

Окуу болумунун башчысы

Директордук кенешмеде

Окуу жылын аяктоо

 б/ча жобо

Жыйынтыктоо аттестациясына жана көчүрүү экзамендерине даярдыктарды көрүү

33

Класстан класска көчүрүү экзамендерин өткөрүү

05.

Окуу болумунун башчысы

Пед кенешмеде

Типтүү билетер,

жат жазуунун тексттери,

текшерүү иштер.

 

Класстан класска көчүрүлөт

34

Мектепте усулдук бирикмелердин,метод кенештин иштерин жыйынтыктоо кенешмелерин өткөрүү.Жаны окуу жылына карата милдеттерди иштеп чыгуу.

05.

Окуу болумунун башчысы

Метод кенешмеде

Усулдук бирикмеде

Мониторинг,

Анализ.

Жылдын жыйынтыгы чыгарылат

35

Бүтүрүү класстарында жыйынтыктоо аттестациясын уюштуруу жана өткөрүү.Окуу жылынын жыйынтыгын чыгаруу.

06.

Мек. адм.

Окуу болумунун башчысы

Пед кенешмеде

Типтүү билетер,

дил баяндар,

экзамендик материалдар,

анализ

 

36

9-11 кл.ийгиликтүү аякташкан бүтүрүүчүлөрдүн орто билими жана негизги орто билими ж/гү документтерин берүү салтанатын өткөрүү.

06.

Мек.адм.

Мугалимдер.

Пед кенешмеде

Орто билими

ж/гү

документтер

Документтер берилет

2-милдет Мугалимдердин тажрыйбаларын жайылтуу,профессионалдуулугун арттыруу.Мугалимдерге усулдук жарамдарды уюштуруу.

1

Мугалимдерге методикалык жардам бере турган МК-нин мүчөлөрүн,МБ-дин мүчөлөрү менен чогулуш өткөрүү.Аларды директордун буйругу менен бекитүү.Алдынкы тажрыйба мектебин уюштуруу жана жетекчисин бекитүү.

09.1-жумасы.

Мек. адм.

Окуу болумунун башчысы

Окуу болумунун башчысы.

 

Пед кенешмеде

МБ нин жетекчилери,

Устат деңгээлиндеги мугалимдер

Диретордун буйругу м-н бекитилген команданын составы

Жогорку компетент-

түүлүккө

ээ болот

2

Мектеп ичинде тарых жана коом таануу сабактарынын мугалими Абыкеева Шайкүлдүн иш тажрыйбасын жайылтуу.

09.-04.

Алдынкы тажрыйба мектебинин мүчөлөрү.

Абыкеева Ш.

Пед кенешмеде

Устат деңгээлиндеги мугалимдер,

устат мугалимдердин портфолиосу

Мугалимдер оз кесиптеринин

сабактарында пикир алмашышат

3

Район арасында орус тили жана адабияты мугалими Березкина Т.Н. иш тажрыйбасын жайылтуу

09-04.

Алдынкы тажрыйба мектебинин мүчөлөрү.

Березкина Т.Н.

Пед кенешмеде

Устат деңгээлиндеги мугалимдер,

устат мугалимдердин портфолиосу

Мугалимдер оз кесиптеринин

сабактарында пикир алмашышат

4

Куррикулум б/ча семинарларды уюштуруу жана райондук масштабдагы семинарларга катышу

09.-10.

Мугалимдер

МБ де талкууланат

Куррикулумдун жобосу

Кыйынчылык-

тарды талкуулоо

5

Алдынкы тажрыйба мектебиндеги мугалимдердин инновациялык презентациясы

10.

 

Метод

советте

Устат деңгээлиндеги мугалимдер,

устат мугалимдердин портфолиосу

Мугалимдер оз ара тажрыйба алмашышат

6

Метод кенештин ишин презентациялоо

10.

МК нын жетекчиси

Метод

советте

Мектептин инновациялык тажрыйбасынын

Анализи

МК нын ишинин планы

МК ар кандай усулдук жардам берет

7

Мугалимдердин билимин жогорулатуу б_ча перспетивалык планды иштеп чыгаруу.ОИУУ га КАОго курстарга баруусун уюштуруу.

Жаш мугалимдерге усулдук жардам.Сабактарына катышу.

Дайыма

Атаева М.Т.

Метод

советте

Курстар,

ОИУУ,КАО.

Курстардан оз билимдерин жогорулатышат

8

Фундаменталдык сабактардын мугалимдери үчүн формативдик баалоо б/ча 2 мини-тренинг өткөрүү,анны сабактарда пайдалануу.

Жарым жылдыкта бир жолу

Мек.адм.

МК жетекчиси.

Метод

советте

ФБ боюнча

метод.к колдонмолор

ФБ боюнча

Мектеп

ичиндеги тренерлер

 

9

Райондук ,областык масштабдагы усулдук семинарларга катышу.Райондук усулдук  кабинеттин ишин жандандыруу,Райондук масштабда ачык сабактарды өткөрүү

дайыма

Мугалимдер ,

Мек.адм.

Метод бирикмеде

 

 

10

Мектеп ичинде  «Жылдын мугалими» кароо сынагын жарыялоо жана өткөрүү,райондук,областык кароо сынактарга катыштыруу

03.

04.

05.

 

 

 

 

11

Мектеп ичинде мугалимдерди аттестациядан өткөрүү.

10.

05.

 

 

 

 

12

Мугалимдердин компьютердик технология сабаттуулугу менен иш  алып баруу,интернет байланышы м-н усулдук маалыматтарды топтоо.

 

 

 

 

 

13

«Профилдик окутууну кенейтүү шартында проектик-изилдөө ишмердүүлүктүн негизинде билим берүү технологияларын иштеп чыгуу»

-Мугалимдердин экспеименталдык иш алып барууга мотивациясын калыптандыруу.

-эксперименттин материалдык-техникалыкбазасын түзүү,

-башкаруунун уюштуруучулук структурасын түзүү

 

 

 

 

 

3-милдет Тарбия берүү. «Окуучуларды нравалык маданиятка,патриоттуулукка,кыргыз элинин каада –салттарын пайдаланып тарбия берүүгө жетишүү»

                                    А)                                               1- Улуттардын ажырагыс биримдиги

1

Мектепте  «Билим күнүн» өткөрүү

Иштерман жылына карата тарбиялык сабактарды өткөрүү

1.09.

Кл.жет.

Мектеп адм.сы

 

 

 

2

«Кыргыз тили- Мамлекеттик тил» декадасын өткөрүү.

Дил баяндарды жаздыруу,дубал газеталарды чыгаруу.ачык тарбиялык сабактарды өткөрүү

13-24-09.

Кл.жет.

Мектеп адм.сы,

предмет мугалимдер.

 

 

 

3

1-а,б,в класстарынын «Окуучулар майрамын уюштуруу»

09.

Организатор

парламент

 

 

 

2-багыт Улуттар аралык достук жана  кызматташтык

1

«КМШ өлкөлөрүнө саякат» фестивалы,5-8-кл.арасында

03.

Организатор

Исакова Ш.А.

Абыкеева Ш.

 

 

 

2

Ар бирибиз ар улуттан болсок да,элибиздин эртеңи үчүн биргебиз.Ачык тарбиялык сааттарды өткөрүү.

04.

Окуу болумунун башчысы.

Исакова Ш.А.

 

 

 

3

Майрамыңыздар кут болсун апалар!

8-мартка карата иш чаралар

03.

Организатор

 

 

 

 

                                                           3-багыт         Улуттук ар намыс жана атуулдук ариет

1

«Эне тилим ардагым» кл.сааттар

09.

Организатор

Кл.жет.

Кыргыз тил мугалимдери

 

 

 

 

Ч.Айтматовдун туулган кунуно   карата реферат,докладдардын кароо сынактары.

-Бурчтарды уюштуруу.

 -дубал газета чыгаруу.

-Дил баяндарды жазуу.

12.

Окуу болумунун башчысы.

Кл.жет.

Исакова Ш.А.

Абыкеева Ш.

Захорян Ф

 

 

 

2

«Ата журтум» дил баяндар сынагы

01.

Кл.жет.

Кыргыз тил мугалимдери

 

 

 

3

«Улуттар биримдиги-улуу бактыбыз» кл.сааттар

02.

Кыргыз тил жана адабият мугаЛИМДЕРИ 

 

 

 

 

 

Манас жумалыгын өткөрүү 1-7 класстарда

«Нооруз-Улуттук майрам»,

«Мен КР нын атуулумун»

«КР нын Конституциясы-негизги мыйзам»

Дебат сабактары 9-11-класстар арасында

03.

05.

Окуу болумунун башчысы.

Кл.жет.

Абыкеева Ш.

Захорян Ф.

 

 

 

 

«Мен КР атуулу болдум» салтанатын өткөрүү.

Паспортторду салтанаттуу тапшыруу.

05.

Мектеп адм.сы

Кл.жет.

 

 

 

 

 

Ата мекендин баа жеткис байлыктарын сезимталдык мамиле кылууну калыптандыруу иштерин жүргүзүү.

Жыл бою

Окуу болумунун башчысы.

Исакова Ш.А.

 

 

 

              4 – багыт Арыбас мээнет,өнөр билим аркылуу бакубат дөөлөткө умтулуу (билим алууга,эмгектенүүгө тарбиялоо)

1

Таланттуу окуучулардын илимий коомун уюштуруу,планын иштеп чыгуу.

09.

Окуу болумунун башчысы.

Исакова Ш.А.

Организатор

Директордук кенешмеде

 

 

2

«Билимдүү болсоң озосуң,билимсиз болсоң тозосуң» кл.сааттар

10.

Кл.жет.

Окуу болумунун башчысы.

 

 

 

 

3

Жаны жылдык «Балаты» майрамына карата кооз оюнчуктар кароо сынагын жарыялоо.Балаты майрамын өткөрүү.

12.

Организатор

Исакова Ш.А.

Өндүруштүк кенешмеде

Эмгек сабактарында окуучулардын кол эмгектери пайда болот.

Балаты майрамы өткөрүлөт

4

«Адам жана жаратылыш»,

«Музыка жана эмгек» сүрот сабактары б/ча өткөрүлгөн конкурс сабак.

Жыл ичинде

Кудайбергенова Н.

Сазыкулова А.

 

 

 

5

Мектепте тазалык күндөрүн откөрүү.5-күн сайын

Жыл ичинде

Кл.жет.

 

 

 

6

«Жаз- жарыш ,күз –күрөш» Тегерек стол.9-11-класстар ү-н.

03.

Кл.жет.

 

 

 

7

«Мугалим мөмөлүү дарак» мугалимдер күнүнө карата салтанаттуу майрамдарды уюштуруу.

10.

Окуу болумунун башчысы.

Исакова Ш.А.

 

 

 

                   5-багыт. Гумандуулук,айкөлдүк,кечиримдүүлүк (нравалык тарбия берүү,толеранттуулукка тарбиялоо)

1

Тимурчулар командасынын составын түзүү,планын иштеп чыгуу.

Томолой,жарым-жартылай,соц.жетимдер м-н иш алып баруу,жашоо шартын иликтөө

09.

Мектеп адм.сы

 

 

 

2

Улуу Ата Мекендик согуштун катышуучуларына жакындан жардам берүү,аларды шефке алуу

Дайыма

Окуу болумунун башчысы.

.

Исакова Ш.А.

 

 

 

3

1-октябрь «Карылар күнү» улгайган адамдар м-н жолугушууларды өткөрүү.

«Кадырман карыларым» тегерек стол уюштуруу

10.

ОрганизатоР

Шаршеналиева А.Э

Кл.жет

 

 

 

4

Аз камсыз болгон үй бүлөлөргө жардам «Кайрымдуулук акциясын өткөрүү»

09.

Организатор .

Шаршеналиева А.Э


 

 

 

5

Эл аралык СПИДге каршы күнүнө карата «СПИД-коркунучтуу дарт»

Дубал газеталар,лекциялар,тегерек столдогу маек.

Жөнөкөйлүүлүк адамдын эн жогорку сапаты.диспут

12.

Организатор

Шаршеналиева А.Э


 

 

 

6

«Таза болсоң суудай бол баарын жууп кетирген» диспут.9-11-кл.

«Жакшы кыз-жакадагы кундуз» сулуулук кароо сынагы.8-мартка карата «Мисс интеллект» (9-11-кл.)

Мамлекеттик гендердик программасы б/ча «Азыркы кездеги аялдардын коомдогу орду» тарбиялык сааттар.

Апаларга арналган биздин белектер.

Ыйман деген эмне ? диспут

«Сүрөт конкурсу», «Ыр дестелер», «Аппликациялар» конкурсу

03.

Организатор .

Шаршеналиева А.Э


Абыкеева Ш.

Кл.жет.

 

 

 

                            6-багыт.      Табийгат менен таттуу мамиледе болуу  (Жаратылышты сүйө билүүгө ж-а аны коргоо)

1

«Эколог кружогун уюштуруу»,иш планын иштеп чыгуу.

09.

Организатор

Экембаева Б.

Атаева М.Т.

Кл.бирикмеси

 

 

2

«Айлана чөйрөнү тазалайбыз» тазалык акциясы 1-11-кл.

«Бүткүл дүйнөлүк озон катмарын коргоо күнүнө карата «Гүлдөр» майрамы

09.

Организатор

Кл.жет.

 

 

 

3

 Окуучуларды экскурсияга алып баруу

10.

05.

Организатор

Кл.жет.

 

 

 

4

«Күз падышасы,күз ханышасы» конкурс.9-11-кл.

10.

Организотор

Кл.жет.

 

 

 

5

«Ысык-Көл жылдыздары» конкурсун өткөрүү м-н райондук конкурсуна даярдоо.

11.

Организатор

Кл.жет.

 

 

 

6

«Канаттуулар» майрамы Эко.к кружоктун отчеттук иш чарасы

04.

Экембаева Б.


 

 

 

         7-багыт.   Кыргыз мамлекетин чыңдөө жана аны коздүн карегиндей сактоо (патриоттуулукка,мекенди сүйүүгө тарбиялоо)

1

Кылмыштуулукту  болтурбоо  жана  алдын алуу  боюнча  иш-чаралар

11.

Кл.жет.

Исакова Ш.А.

Организатор

 

 

 

2

Зордук-зомбулуксуз мектеп 

09.

Организатор

Кл.жет.

Абыкеева Ш.

 

 

 

3

Манас –Кыргыз элинин,адамзаттын коонорбос мурасы. Иш чаралар

09.

Организатор

Кл.жет.

Дуйшобаева Ж.


 

 

 

4

«Эр жигит-эл четинде,жоо бетинде» кл.сааттар

«Кана эмесе жигиттер» конкурсу.2-4-кл.5-8-кл.9-11-кл.

02.

Кыдырмышев Б.

Бабаев С

 

 

 

5

8-11-кл.окуучулардын арасында «Зарница» оюнун уюштуруу (мектеп ичинде)

04.

Организатор Кл.жет.

 

 

 

6

«Жениш күнү» концерттик программа

05.

Организатор Кл.жет.

 

 

 

7

Аскердик патриоттук фестиваль

«Согуш жылдарындагы ырлар» конкурсу

05.

Организатор Кл.жет.

 

 

 

8

9-май –«Жениш күнү!» Улуу Ата Мекендик согуштун катышуучулары м-н жолугушууларды өткөрүү,эстеликке гүл коюу аземдери

05.

Организатор Кл.жет.

 

 

 

                     Б)  Окуучулар арасында кылмыштуулукту алдын алуу иш чаралары.

1

Спорттук, адабий  драмалык, экология  кол  өнөрчүлүк  кружокторунун  I жылдык  иш  планын  бекитүү. 

09.

Организатор

 

 

 

2

Класс  жетекчилердин  семинарын  өткөрүү.

1)Кандай болгон учурда тартипсиздикти жоюуга болот.

2)Кылмыштуулукту болтурбоо.

10.

Организатор 

Шаршеналиева А.Э


 

 

 

3

Тартиби  оор  балдарды  тактоо,каттоо.

 

10.

Организатор 

Шаршеналиева А.Э


 

 

 

4

Патриоттук ырларга конкурс

11.

Организатор

Шаршеналиева А.Э


Захорян Ф

 

 

 

5

Окуучулардын, мугалимдердин  ж-а  райондук  ИДН менен  бирдиктүү

конференциясы.

11.

Организатор

 

 

 

6

Ата-энелердин  жалпы  чогулушу.

11.

Шаршеналиева А.Э


Эшимканова М.Ч.

 

 

 

7

«Мектеп рекетине жол жок»

8-11-кл.конкурс

12.

Эшимканова М.Ч

Шаршеналиева А.Э

Кл.жет.

 

 

 

8

Каттодо  турган  тартиби  оор  балдар  менен  иш чараларды  үзгүлтүккө  учуратпоо.

01.

Атаева М.Т.


Шаршеналиева А.Э

Эшимканова М.Ч

 

 

 

9

Балдар укугунун конвенциясы

1-4-кл;5-8-кл;9-11-кл.

02.

Организатор

Шаршеналиева А.Э


Кл.жет.

 

 

 

10

Лекция  8-11кл.

 

02.

Эшимканова М.Ч Ата-энелер кенешинин торайымы

Кл.жет

 

 

 

 

11

«Кылмыштуулукка  колдонулуучу  жаза»

 

            02.

Организатор 

Шаршеналиева А.Э


 

 

 

 

«Аталар  кеңешин»,

«Энелер  кеңешин» уюштуруу  ж-а  алардын  ишин  жандандыруу.

02.

Организатор

Шаршеналиева А.Э


 

 

 

 

«Мырзалар  турнири»(9-10-11-кл)

Балдар  кеңешинин  ишин  жандандыруу.

03.

Балдар кенешинин торагасы,организатор

 

 

 

 

Мектеп  парламентинин  кылмыштуулукка  каршы  жүргүзгөн  иштери  б-ча  отчёту.

03.

Эшимканова М.Ч .Балдар кенешинин торагасы

 

 

 

 

«Кызга  кырк  үйдөн  тыйуу» деген  темада  кыздар  кеңешинин  иш чараларын  анализдөө.

03.

 

Организатор

 

 

 

 

 

Турмуш  шарты  оор  үй  бүлөдөгү

Окуучулар  менен  иш  жүргүзүү.

04.

Атаева М.Т.

Организатор

 

 

 

 

 

«Мен  укугумду  билемби?»

Дебат-клуб,9-11кл

04.

Класс жетекчилер.

Организатор

 

 

 

 

 

«Адам көркү адеп»

Кл.тышк.сааттар.

05.

Класс жетекчилер

 

 

 

 

Жылдык  жүргүзүлгөн  кылмыштуулукка  каршы  укуктук  тарбия  иштеринин  анализи

05.

Организатор

 

 

 

 

 

Эмгек  практикасын  уюштуруу, тартиби  оор  балдарды  эмгекке  тартуу.

05.

Эшимканова М.Ч

Класс жетекчилер.

 

 

 

                             Б) Кыздыр м-н иш алып баруу

1

«Кыздар кенешин уюштуруу» жана иш чара кабыл алуу

09.

Организатор

Шаршеналиева А.Э


 

 

 

2

«Кыздар жана энелер чогулушу»

11.

04.

Организатор .

Шаршеналиева А.Э


 

 

 

3

«Сүйүү жашоонун мааниси», эрте жашта турмуш куруунун кесепети.Кыздар арасында дебат.Энелер жана медицина кызматкерлери,ИДН кызматкерлери

12.

Шаршеналиева А.Э


 

 

 

4

«Мен келечектеги энемин» дил баяндар конкурсу.

10-11-кл.кыздар арасында

01.

Организатор

Шаршеналиева А.Э


 

 

 

4-милдет. Ата-энелер менен байланышты күчөтүү,аларды тарбия ишине тартуу,балдарга болгон жоопкерчилигин  арттыруу

1

«Аталар», «Энелер» кенешинин курамын түзүү

09.

05.

Эшимканова М.Ч 

Шаршеналиева А.Э


 

 

 

2

Ата-энелер конференциясы

09.

Эшимканова М.Ч Шаршеналиева А.Э


 

 

 

3

«Мыкты ,үлгүлүү үй бүлө.»

«Мыкты класс»,

«Кош жылдыз» конкурстарын9-11-кл. өткөрүү

02.

Эшимканова М.Ч Шаршеналиева А.Э 

 

 

4

«Биздин жайкы каникул» окуучулардын жайкы каникулун пландаштыруу.

03.

04.

Эшимканова М.Ч 

 

 

 

5

«Билим берүү деңгээли канаатандырабы?»-(9-11-кл.) ата-энелер м-н анкета жүргүзүү

 

 

 

 

 

          5-милдет.    Мектептин материалдык базасын чыңдоо.

1

Класс кабинеттердин терезелерин алмаштыруу

Жыл ичинде

А/О

 

 

 

2

Класстык бөлмөлөрдү эстетикалык жактан талапка ылайык жабдуу.

Жыл ичинде

Кл.жет.

 

 

 

3

Ар бир окуу кабинеттерине Медиа аркылуу билим берүүнү уюштуруу.

Жыл ичинде

Кл.жет.

 

 

 

4

Инвестиция тартуу максатында долбоорлорду жазуу.

Жыл ичинде

Мектеп жет.

 

 

 

5

Мектепти керектүү мебелдер менен камсыз кылуу

Жыл ичинде

Ата-энелер,

коомчулук.

 

 

 

 

                                        

 

                                                                       Мектеп директору: /____________/ Атаева М.Т.

 

 

Comments