ОКУУ ПЛАНЫНА ТҮШҮНДҮРМӨ КАТ

       “МАКУЛДАШЫЛДЫ”                                                                                                                                                                                                                          “БЕКИТЕМИН”

      Ысык-Кол РайБББ башчысы                                                                                                                                                                                                              Мектеп директору:

     /______________/ Д.Э.Абирова                                                                                                                                                                                                                    /______________/ М.Т.Атаева              

   “_____”_____________2015-ж.                                                                                                                                      “         “____________2015-ж.                    

                          Т.Атаев атындагы орто мектебинде  окутуу кыргыз тилинде жургузулгон класстарга 2015/2016-окуу жылынын базистик окуу планы

Компонент

Билим берүү жааты

Сабактын аталышы

                                                                         Базистик  вариант

 

                                              Мамлекеттик

 

Тил

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Кыргыз тили

6

7

7

7

4

5

3

3

2

2

2

Орус тили

3

3

3

3

3

2

2

1

1

2

2

 

Чет тили

 

 

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Математикалык

Математика

4

5

5

6

4

4

4

4

4

4

4

Табигый-илимий

 

 

 

Мекен таануу

1

1

1

1

 

 

 

 

 

 

 

Табият таануу

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

Биология

 

 

 

 

 

2

1

2

2

1

1

Химия

 

 

 

 

 

 

 

2

2

2

2

Физика

 

 

 

 

 

 

2

2

3

3

3

Астрономия

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

География

 

 

 

 

 

2

2

2

2

1

1

Чеберчилик

 

Кыргыз адабияты

 

 

 

 

2

2

3

2

3

3

3

Орус адабияты

 

 

 

 

2

2

2

2

2

2

2

Музыка

1

1

1

1

1

1

1

 

 

 

 

Көркөм өнөр

1

1

1

1

1

1

1

 

 

 

 

 

Социалдык

 

Кыргызстан тарыхы

 

 

 

 

1

1

1

1

1

1

1

Дүйнө тарыхы

 

 

 

 

 

1

1

1

1

1

1

Адам жана коом/ Адеп/ Экономикага киришү

 

 

 

 

 

 

 

 

2

1

1

 

Ден-соолук маданияты

Адеп

1

1

1

1

1

1

1

1

 

 

 

Дене тарбиясы

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Аскерге чейин даярдоо

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

2

Турмуш-тиричилик коопсуздугунун негиздери

1

1

1

1

1

 

 

 

 

 

 

Информатика

 

 

 

 

 

 

1

2

2

 

 

Эмгекке үйрөтүү/ Чийүү

 

 

 

 

 

 

 

1

1

 

 

Эмгекке үйрөтүү/

 

 

 

 

1

1

1

 

 

 

 

Бардыгы:

20

22

24

25

26

29

30

30

32

29

30

Жылдык

660

748

816

850

884

986

1020

1020

1088

986

1020

Эмгек тажрыйбасы (күндөр менен)

 

 

 

 

10

10

10

16

 

20

 

       

                                                                                                                                               

       “МАКУЛДАШЫЛДЫ”                                                                                                                                                                                                                        “БЕКИТЕМИН”

      Ысык-Кол РайБББ башчысы                                                                                                                                                                                                              Мектеп директору:

     /______________/ Д.Э.Абирова                                                                                                                                                                                                                    /______________/ М.Т.Атаева              

   “_____”_____________2015-ж.                                                                                                                                      “         “____________2015-ж.                    

       Т.Атаев атындагы орто мектебинде  окутуу орус тилинде жургузулгон класстарга 2015/2016-окуу жылынын базистик окуу планы

Компонент

Образовательная область

Наименование предметов

                                                                         Базисный   вариант

 

                                             Государственный

Язык

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Русский язык

6

7

7

7

5

5

4

3

2

1

1

Кыргызский язык

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

 

Иностранный язык

 

 

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Математический

Математика

4

5

5

6

4

4

4

4

4

4

4

Естественно-научный

 

 

 

Родиноведение

1

1

1

1

 

 

 

 

 

 

 

Естествознание

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

Биология

 

 

 

 

 

2

1

2

2

1

1

Химия

 

 

 

 

 

 

 

2

2

2

2

Физика

 

 

 

 

 

 

2

2

3

3

3

Астрономия

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

География

 

 

 

 

 

2

2

2

2

1

1

Искусство

 

Русс.литература

 

 

 

 

2

2

2

2

3

4

3

Кыргызская лит-ра

 

 

 

 

1

1

1

1

1

1

1

Музыка

1

1

1

1

1

1

1

 

 

 

 

ИЗО

1

1

1

1

1

1

1

 

 

 

 

 

Социальная

 

Культура здоровья

История Кыргызстана

 

 

 

 

1

1

1

1

1

1

1

Мировая история

 

 

 

 

 

1

1

1

1

1

1

Чел . и общ/ введ.вэкономику

 

 

 

 

 

 

 

 

1

1

2

Этика

1

1

1

1

1

1

1

 

 

 

 

Культура здоровья

Физкультура

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

НВП

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

2

ОБЖ

1

1

1

1

1

 

 

 

 

 

 

Технологическая

Информатика

 

 

 

 

 

 

1

2

2

 

 

Труд/ Черчение

 

 

 

 

 

 

 

1

1

 

 

Труд

 

 

 

 

1

1

1

 

 

 

 

Всего :                              Недельная 

20

22

24

25

26

29

30

30

32

29

30

Годовая                            Годовая

660

748

816

850

884

986

1020

1020

1088

986

1020

Трудоаая практика (в  днях)

 

 

 

 

10

10

10

16

 

20

 

 

Comments