ЖАҢЫ ОКУУ ЖЫЛЫНА МИЛДЕТТЕР

2016-2017- жылы учун милдеттери:

1.    Жаны технологияларды колдонуу менен бардык сабактардан окуучулардын билим сапатын 2%ке жогорулатуу.

2.    Мугалимдердин тажрыйбаларын райондук, областтык масштабда жайылтуу, профессионалдуулугун арттыруу.

3.    Окуучуларды нравалык маданиятка, кыргыз элинин салттарын пайдаланып тарбия берууго жетишуу.

4.    Ата-энелер менен байланышты кучотуу, аларды тарбия ишине тартуу, балдарга болгон жоопкерчилигин арттыруу

5.    Мектептин материалдык базасын чындоо.

6.    Окутууну жана тарбиялоону жакшыртуу боюнча болжолдуу стратегиялык пландаштыруу.

 

 

 

Comments